ชื่อ ผู้ชม
ตารางเรียน ตารางสอน ปี 1/2557 6588
ตารางการใช้ห้องเรียน ปี 3/2556 (ภาคฤดูร้อน) 567
ตารางเรียน ตารางสอน ปี 3/2556 (ภาคฤดูร้อน) 727
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 1073
ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 1288
ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 3470
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1) 2074
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 2549
ตารางเรียน, ตารางสอน, ตารางห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 (update ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556) 4784
ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคาร ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน (ฉบับร่าง) 712
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398