ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3225
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 1157
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกชั้นปี) 4458
ผลการจัดตอนเรียน วิชา English for Everyday Communication 2561 740
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 2304
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 455
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2560 1364
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกชั้นปี 2538
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 1/2560 865
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 3/2559 493
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398