ตารางสอนสำหรับผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 01 ตุลาคม 2563
เขียนโดย พิภพ ผู้ชม: 458

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คลิก >>> การจัดการ

คลิก >>> การบัญชี

คลิก >>> การตลาด

คลิก >>> ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คลิก >>> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คลิก >>> ศิลปศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คลิก >>> สัตวศาสตร์

คลิก >>> พืชศาสตร์

คลิก >>> ประมง

คลิก >>> อุตสาหกรรมเกษตร

คลิก >>> วิทยาการคอมพิวเตอร์

คลิก >>> วิทยาศาสตร์

คลิก >>> คณิตศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิก >>> วิศวกรรมไฟฟ้า

คลิก >>> วิศวกรรมเกษตรชีวภาพ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398