ตารางสอนสำหรับผู้สอน ภาคฤดูร้อน 3/2562

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 09 มีนาคม 2563
เขียนโดย ณัฏฐนันท์ ผู้ชม: 351

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คลิก >>> สาขาการจัดการ

คลิก >>> สาขาการบัญชี

คลิก >>> สาขาการตลาด

คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คลิก >>>  ศิลปศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

คลิก >>> สาขาประมง

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คลิก >>> ชีววิทยา

คลิก >>> เคมี

คลิก >>> ฟิสิกส์

คลิก >>> คณิตศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า

คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398