ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562
เขียนโดย ณัฏฐนันท์ ผู้ชม: 709

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562 

*ไฟล์ PDF ทุกสาขา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  คลิก >>> สาขาการจัดการ

  คลิก >>> สาขาการบัญชี

  คลิก >>> สาขาการตลาด

  คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

  คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  คลิก >>> ศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

  คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

  คลิก >>> สาขาประมง

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

  คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  คลิก >>> ชีววิทยา

  คลิก >>> เคมี

  คลิก >>> ฟิสิกส์

  คลิก >>> คณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คลิก >>> สาขาไฟฟ้า

  คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเกษตรและชีวภาพ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398