ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2562
เขียนโดย pipop ผู้ชม: 1193

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561 Update เมื่อ 30/04/2562 เวลา 10:09 น. 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  คลิก >>> สาขาการจัดการ PDF

  คลิก >>> สาขาการบัญชี PDF

  คลิก >>> สาขาการตลาด PDF

  คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ PDF

  คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร PDF

  คลิก >>> ศิลปศาสตร์ PDF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์ PDF

  คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์ PDF

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร PDF

  คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF

  คลิก >>> ชีววิทยา PDF

  คลิก >>> เคมี PDF

  คลิก >>> ฟิสิกส์ PDF

  คลิก >>> คณิตศาสตร์ PDF

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า PDF

  คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล PDF

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398