ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 1/2560

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 408

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

  คลิก >>> สาขาการจัดการ

  คลิก >>> สาขาการบัญชี

  คลิก >>> สาขาการตลาด

  คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

  คลิก >>> ศิลปศาสตร์(ภาษา)

  คลิก >>> ศิลปศาสตร์(สังคมและพลศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

  คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

  คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

  คลิก >>> สาขาประมง

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

  คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คลิก >>> ชีววิทยา,เคมี,ฟิสิกส์,คณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า

  คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398