ตารางเรียน ตารางสอน ปี 2/2557

หมวด: ตารางการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2557
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 4028

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน (ไฟล์ Excel)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คลิก >>> สาขาการจัดการ

คลิก >>> สาขาการบัญชี

คลิก >>> สาขาการตลาด

คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คลิก >>> ศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

คลิก >>> สาขาประมง

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก >>> ชีววิทยา

คลิก >>> เคมี

คลิก >>> ฟิสิกส์

คลิก >>> คณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า

คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

 

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คลิก >>> สาขาการจัดการ

คลิก >>> สาขาการบัญชี

คลิก >>> สาขาการตลาด

คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

คลิก >>> สาขาประมง

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า

คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล

คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

**** อัพเดทข้อมูล 22/10/2557 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398