ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 1002
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ทุกชั้นปี) 2136
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 499
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562 348
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี) 4739
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561 997
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 5123
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2869
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 921
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกชั้นปี) 4159
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398