ชื่อ ผู้ชม
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ทุกชั้นปี) 1878
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 361
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562 296
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ทุกชั้นปี) 4692
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561 983
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 4969
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2822
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 889
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกชั้นปี) 4092
ผลการจัดตอนเรียน วิชา English for Everyday Communication 2561 588
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398