หลักสูตรที่เปิดสอน

หมวด: หลักสูตรที่เปิดสอน
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2556
เขียนโดย โสภาวรรณ ผู้ชม: 19074

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับสมัครวุฒิ ปวช. หรือ ม.6

- ปวส.ไฟฟ้า                       Download หลักสูตร                                                    

- ปวส.ช่างยนต์                    Download หลักสูตร                                    

          - ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์      Download หลักสูตร                                  

- ปวส.พืชศาสตร์                  Download หลักสูตร                                   

- ปวส.สัตวศาสตร์                Download หลักสูตร                                   

- ปวส.ประมง                      Download หลักสูตร         


>>>  
ระดับปริญญาตรีทุกสาขา  Download หลักสูตร   <<<        
               

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

     2.1 ปริญญาตรี เทียบโอน  รับสมัครวุฒิ ปวส. เท่านั้น

          - บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป เทียบโอน                                     

- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทียบโอน            

- บธ.บ.การบัญชี เทียบโอน                                

- บธ.บ.การตลาด เทียบโอน                                         


     2.2 ปริญญาตรี 4 ปี  รับสมัครวุฒิ ปวช. หรือ ม.6

- บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป (4ปี)                   

- บธ.บ.การตลาด (4ปี)                                            

- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี)               

- บธ.บ.การบัญชี (4ปี)                                             

3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

     3.1 ปริญญาตรี เทียบโอน รับสมัครวุฒิ ปวส. เท่านั้น                                             

          - วท.บ.พืชศาสตร์ เทียบโอน                                         

          - วท.บ.สัตวศาสตร์ เทียบโอน                                        

          - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอน     

          - วท.บ.ประมง เทียบโอน                                             

     3.2 ปริญญาตรี 4 ปี รับสมัครวุฒิ ปวช. หรือ ม.6                               

          - วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4ปี)                                 

          - วท.บ.ประมง (4ปี)                                                   

          - วท.บ.พืชศาสตร์ (4ปี)                                           

          - วท.บ.สัตวศาสตร์ (4ปี)                                          

          - วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (4ปี)                                  

          - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)            

                 

4. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

     4.1 ปริญญาตรี 4 ปี รับวุฒิ ปวช. หรือ ม.6

            - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี)            

         

 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398