ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556/1 517
กำหนดการส่งบัตรลงทะเบียนของนักศึกษา 2/2556 809
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 1133
เพิ่มเติมตารางสอบวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1647
รับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี 455
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 10326
รายชื่อนักศึกษาปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 update เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 4339
ขอให้นักศึกษาใหม่ ปี 2556 ที่มีรายชื่อติดต่อแผนกทะเบียน ด่วน! 898
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผอ.กองการศึกษา 930
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 881
ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบสัมภาษณ์ 1040
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 515
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 1259
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 488
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 622
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398