ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 1123
เพิ่มเติมตารางสอบวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1633
รับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี 446
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 9819
รายชื่อนักศึกษาปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 update เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 4315
ขอให้นักศึกษาใหม่ ปี 2556 ที่มีรายชื่อติดต่อแผนกทะเบียน ด่วน! 891
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผอ.กองการศึกษา 903
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 872
ประกาศวันเวลาและสถานที่การสอบสัมภาษณ์ 1030
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 508
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 1248
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 478
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 612
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398