ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 955
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 57) 606
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับชั้นปีที่ 2-4) 1015
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา 2558 2715
ประกาศ ตารางอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รหัส 57 537
แนวทางปฏิบัติการส่งระดับคะแนนและการประกาศผลการศึกษา 693
ประกาศ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา 463
แจ้ง! วัน-เวลา ประกาศผลการเรียน 1/2557 และการลงทะเบียนเรียน 2/2557 1458
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 987
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 1149
ตารางสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 573
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 442
ประกาศให้นักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา 619
ประกาศผลสอบรับตรงรอบ 2 และ โควตาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 640
วิธีกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 653
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 สำหรับนักศึกษา ปี 2,3,4 (เข้าศึกษาก่อนปี 2557) 1487
แนวทางปฏิบัติการเทียบโอน และการสอบเทียบโอนผลการศึกษา 2557 525
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 322
แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 738
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1835
ประกาศรายชื่อโควตาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 1472
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 1028
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1878
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 988
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 551
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398