ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศ ตารางอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รหัส 57 525
แนวทางปฏิบัติการส่งระดับคะแนนและการประกาศผลการศึกษา 673
ประกาศ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา 452
แจ้ง! วัน-เวลา ประกาศผลการเรียน 1/2557 และการลงทะเบียนเรียน 2/2557 1402
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 973
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 1136
ตารางสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 560
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 428
ประกาศให้นักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา 585
ประกาศผลสอบรับตรงรอบ 2 และ โควตาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 622
วิธีกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 632
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 สำหรับนักศึกษา ปี 2,3,4 (เข้าศึกษาก่อนปี 2557) 1475
แนวทางปฏิบัติการเทียบโอน และการสอบเทียบโอนผลการศึกษา 2557 515
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 313
แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 709
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1820
ประกาศรายชื่อโควตาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 1457
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 1014
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1863
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 976
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 540
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556/1 502
กำหนดการส่งบัตรลงทะเบียนของนักศึกษา 2/2556 771
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 1119
เพิ่มเติมตารางสอบวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1631
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398