ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับชั้นปีที่ 2-4) 1006
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา 2558 2705
ประกาศ ตารางอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รหัส 57 529
แนวทางปฏิบัติการส่งระดับคะแนนและการประกาศผลการศึกษา 681
ประกาศ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา 456
แจ้ง! วัน-เวลา ประกาศผลการเรียน 1/2557 และการลงทะเบียนเรียน 2/2557 1410
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 979
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 1143
ตารางสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 562
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 431
ประกาศให้นักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา 593
ประกาศผลสอบรับตรงรอบ 2 และ โควตาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 627
วิธีกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 639
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 สำหรับนักศึกษา ปี 2,3,4 (เข้าศึกษาก่อนปี 2557) 1479
แนวทางปฏิบัติการเทียบโอน และการสอบเทียบโอนผลการศึกษา 2557 517
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 315
แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 717
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1824
ประกาศรายชื่อโควตาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 1459
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 1017
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1867
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 979
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 543
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556/1 505
กำหนดการส่งบัตรลงทะเบียนของนักศึกษา 2/2556 779
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398