ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 57) 601
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับชั้นปีที่ 2-4) 1009
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา 2558 2708
ประกาศ ตารางอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รหัส 57 533
แนวทางปฏิบัติการส่งระดับคะแนนและการประกาศผลการศึกษา 686
ประกาศ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา 457
แจ้ง! วัน-เวลา ประกาศผลการเรียน 1/2557 และการลงทะเบียนเรียน 2/2557 1426
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 981
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 1144
ตารางสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 565
แจ้งนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง 435
ประกาศให้นักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา 600
ประกาศผลสอบรับตรงรอบ 2 และ โควตาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 631
วิธีกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 643
ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2557 สำหรับนักศึกษา ปี 2,3,4 (เข้าศึกษาก่อนปี 2557) 1481
แนวทางปฏิบัติการเทียบโอน และการสอบเทียบโอนผลการศึกษา 2557 518
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 316
แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 724
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1826
ประกาศรายชื่อโควตาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 1461
รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตาวันเด็ก) ปีการศึกษา 2557 1021
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1870
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 981
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 546
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556/1 508
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398