ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศ สำหรับนักศึกษา วท.บ.ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ 368
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง รอบ 3 ปี 2559 667
ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 1489
นักศึกษาใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 971
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 1289
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 772
ประกาศการลงทะเบียน มทร.ล้านนา 2/58 1317
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) 2559 1279
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 417
ประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 647
ประกาศเลื่อนประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 520
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 327
ประกาศทำบัตรนักศึกษา 2558 744
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 936
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา 1591
ประกาศกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกราย 1364
เรียนรู้ E-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม 1242
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 1033
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 1129
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1936
ประกาศกรอกเกรดสำหรับ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 516
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1095
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 578
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 931
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 57) 600
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398