ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
พิมพ์บัตรลงทะเบียนชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 866
ประกาศ สำหรับนักศึกษา วท.บ.ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ 377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง รอบ 3 ปี 2559 677
ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 1493
นักศึกษาใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 978
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 1298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 774
ประกาศการลงทะเบียน มทร.ล้านนา 2/58 1323
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) 2559 1284
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 425
ประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 649
ประกาศเลื่อนประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 527
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 342
ประกาศทำบัตรนักศึกษา 2558 756
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 945
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา 1601
ประกาศกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกราย 1372
เรียนรู้ E-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม 1269
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 1055
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 1139
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1941
ประกาศกรอกเกรดสำหรับ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 517
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1099
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 579
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 941
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398