ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 1484
นักศึกษาใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 964
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 1277
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 763
ประกาศการลงทะเบียน มทร.ล้านนา 2/58 1306
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) 2559 1269
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 408
ประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 642
ประกาศเลื่อนประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 518
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 319
ประกาศทำบัตรนักศึกษา 2558 740
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 926
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา 1574
ประกาศกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกราย 1344
เรียนรู้ E-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม 1215
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 1003
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 1118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1924
ประกาศกรอกเกรดสำหรับ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 512
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1093
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 577
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557 916
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษา รหัส 57) 595
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 (สำหรับชั้นปีที่ 2-4) 999
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา 2558 2697
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398