ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 552
พิมพ์บัตรลงทะเบียนชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 875
ประกาศ สำหรับนักศึกษา วท.บ.ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ 390
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง รอบ 3 ปี 2559 683
ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 1500
นักศึกษาใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 982
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 1325
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 785
ประกาศการลงทะเบียน มทร.ล้านนา 2/58 1348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) 2559 1306
ประกาศรับสมุดบัญชีบัตรนักศึกษา 2558 450
ประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 656
ประกาศเลื่อนประกาศผลสอบเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 534
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 347
ประกาศทำบัตรนักศึกษา 2558 765
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 951
ประกาศการลงทะเบียนนักศึกษา 1615
ประกาศกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกราย 1390
เรียนรู้ E-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม 1338
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2557 1073
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 1168
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1956
ประกาศกรอกเกรดสำหรับ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 522
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ผลสอบข้อเขียน) รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 1106
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 584
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398