ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 242
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 198
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 2058
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 2030
คำกล่าวปฏิญาณสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 265
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน) 1534
เอกสารแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 343
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 13905
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1448
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1128
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 256
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1 61 289
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 394
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 413
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 655
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 429
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 310
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 601
ตารางสอบกลางภาค 2561 1187
ตารางสอบเทียบโอน 2561 589
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 2469
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 3200
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2174
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 510
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 802
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398