ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 425
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 1110
คำกล่าวปฏิญาณสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 40
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน) 1257
เอกสารแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 86
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 12469
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1233
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 934
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 121
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1 61 148
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 222
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 217
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 475
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 275
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 159
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 420
ตารางสอบกลางภาค 2561 966
ตารางสอบเทียบโอน 2561 411
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 2298
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 2882
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2001
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 353
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 668
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 564
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 614
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398