ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 17
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 362
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1 61 43
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 106
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 109
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 375
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 156
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 83
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 293
ตารางสอบกลางภาค 2561 858
ตารางสอบเทียบโอน 2561 349
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 2028
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 2684
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1843
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 231
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 514
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 442
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 539
ผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 368
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 204
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา 561
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นปีที่ 2,3,4 1783
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม 2560 816
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 1343
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1904
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398