ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 1415
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 1636
คำกล่าวปฏิญาณสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 137
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน) 1367
เอกสารแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 198
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 12871
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1280
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 966
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 144
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1 61 178
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 265
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 265
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 529
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 303
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 188
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 455
ตารางสอบกลางภาค 2561 1026
ตารางสอบเทียบโอน 2561 442
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 2331
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 2950
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2039
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 384
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 703
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 593
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 640
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398