ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 112
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 107
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 1915
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 1931
คำกล่าวปฏิญาณสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 188
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน) 1446
เอกสารแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 258
ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา 13486
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1364
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1040
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 188
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ 1 61 217
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 327
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 352
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 591
ประกาศผลเทียบโอนรายวิชาทางคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 352
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 239
ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 528
ตารางสอบกลางภาค 2561 1100
ตารางสอบเทียบโอน 2561 497
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 2378
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ทุกชั้นปี) 3068
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2095
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 436
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 739
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398