ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 271
ผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 132
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 79
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา 426
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นปีที่ 2,3,4 1661
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะปี 1 รหัส60) 1708
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม 2560 737
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 1156
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1804
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1217
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 1140
ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับปวส.,ปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 745
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 693
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 สอบตรง รอบที่ 3 1416
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 688
แจ้งเตือนวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันสุดท้าย 218
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 2047
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 1417
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 539
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2560 3402
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยื่นเรื่องขอสอบเทียบรายวิชา ในปีการศึกษา 2559 ค่ะ 720
ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 489
พิมพ์บัตรลงทะเบียนชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 850
ประกาศ สำหรับนักศึกษา วท.บ.ประมง/พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ 347
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง รอบ 3 ปี 2559 655
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398