ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองการศึกษา

ชื่อ ผู้ชม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1572
ประกาศผลเทียบโอน 60 (กรณีย้าย) 124
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 339
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม 361
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2560 457
ผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 282
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 162
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปีที่ 1 รหัส 60 ให้ไปเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา 507
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้นปีที่ 2,3,4 1742
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะปี 1 รหัส60) 1793
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม 2560 776
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 1282
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1851
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 1249
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) 1181
ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับปวส.,ปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 783
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รับตรง(รอบที่ 3) 793
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 สอบตรง รอบที่ 3 1471
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 753
แจ้งเตือนวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันสุดท้าย 294
ตารางรายวิชา/กลุ่มเรียน สำหรับลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 2136
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 1470
เลื่อนประกาศผลโควตา 2560 577
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระบบโควตา) ปีการศึกษา 2560 3553
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยื่นเรื่องขอสอบเทียบรายวิชา ในปีการศึกษา 2559 ค่ะ 784
แสดง # 

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398