หนังสือประกอบการเรียนการสอน โดย รศ.ดร. อนุชา จันทรบูรณ์

หมวด: ดาวน์โหลดเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2556
เขียนโดย โสภาวรรณ ผู้ชม: 2746

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

1. หนังสือ เรื่อง การทำสวนไม้ผล คลิกที่นี่

2. เอกสารประกอบการสอน วิชา ไม้ผลเศรษฐกิจ

     2.1 ไม้ผลเศรษฐกิจ ส่วนที่ 1 คลิกที่นี่

     2.2 ไม้ผลเศรษฐกิจ ส่วนที่ 2 คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการสอน วิชา สารทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช คลิกที่นี่

4. เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการสวนไม้ผล คลิกที่นี่

5. เอกสารคำสอน วิชา หลักการไม้ผล คลิกที่นี่

 

6. เอกสารประกอบการสอน วิชา มาตรฐานการผลิตทางพืช

     6.1 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช คลิกที่นี่

     6.2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร คลิกที่นี่

     6.3 การผลิตพืชคุณภาพตามระบบ GAP คลิกที่นี่

     6.4 แบบบันทึกการตรวจประเมิน GAP พืช คลิกที่นี่

     6.5 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ Q อาสา คลิกที่นี่

 

จัดทำโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กระทรวงศึกษาธิการ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398