หนังสือประกอบการเรียนการสอน โดย รศ.ดร. อนุชา จันทรบูรณ์

หมวด: ดาวน์โหลดเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2556
เขียนโดย เอกลักษณ์ ผู้ชม: 1470

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

1. หนังสือ เรื่อง การทำสวนไม้ผล คลิกที่นี่

2. เอกสารประกอบการสอน วิชา ไม้ผลเศรษฐกิจ

     2.1 ไม้ผลเศรษฐกิจ ส่วนที่ 1 คลิกที่นี่

     2.2 ไม้ผลเศรษฐกิจ ส่วนที่ 2 คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการสอน วิชา สารทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช คลิกที่นี่

4. เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการสวนไม้ผล คลิกที่นี่

5. เอกสารคำสอน วิชา หลักการไม้ผล คลิกที่นี่

 

จัดทำโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กระทรวงศึกษาธิการ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398