ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559

หมวด: เกี่ยวกับกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 06 มกราคม 2560
เขียนโดย ศิรินทิพย์ ผู้ชม: 196

ตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน 2/2559 Update เมื่อ 06/01/2560 เวลา 13.30 น.

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

  คลิก >>> สาขาการจัดการ

  คลิก >>> สาขาการบัญชี

  คลิก >>> สาขาการตลาด

  คลิก >>> สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

  คลิก >>> สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  คลิก >>> ศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  คลิก >>> สาขาสัตวศาสตร์

  คลิก >>> สาขาพืชศาสตร์

  คลิก >>> สาขาประมง

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

  คลิก >>> สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คลิก >>> ชีววิทยา

  คลิก >>> เคมี

  คลิก >>> ฟิสิกส์

  คลิก >>> คณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คลิก >>> สาขาไฟฟ้าและเทคโนโลยีไฟฟ้า

  คลิก >>> สาขาช่างยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล

  คลิก >>> สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398