กรอกประวัติส่วนตัวนักศึกษา รหัส 2560

หมวด: สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
เผยแพร่เมื่อ 05 เมษายน 2560
เขียนโดย sirintip ผู้ชม: 3425

สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560

1. คู่มือการกรอกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ << คลิก

2. กรอกประวัติส่วนตัวนักศึกษาใหม่ << คลิก

ให้ปริ้นใบรายงานตัวจากระบบ พร้อมติดรูปนักศึกษา ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว

มาส่งในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (สำหรับนักศึกษารอบโควตา และสอบตรงรอบที่ 1)

มาส่งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (สำหรับนักศึกษา รอบที่ 2 และสอบตรงรอบที่ 3)

 

พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1 ฉบับ

4.สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่มึวันที่สำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ

***หมายเหตุ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

หากไม่นำเอกสารมาส่งตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มารายงานตัวจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทุกกรณี