ติดต่อกองการศึกษา

หมวด: เกี่ยวกับกองการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2556
เขียนโดย โสภาวรรณ ผู้ชม: 8691

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์. 054 710 259 ต่อ 7252 โทรสาร. 054 771 398

 

หมายเลขภายในกองการศึกษา  Analog  VoIP
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน 7119
  สำนักงานกองการศึกษา 7252
  ฝ่ายวิชาการ/งานทะเบียน 7253
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 7118
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 7249
  ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7229
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 7259 2000
      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7114 2001
      - แผนกห้องสมุด 7233
      - หัวหน้าแผนกห้องสมุด 7230

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398