NEWS & EVENT

  • ข่าวสารกองการศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์. (054) 710259 โทรสาร.(054) 771398